Suburban spacious house

400-450 Battery St, Seattle, WA 98121, USA